1-سلمنا پیامبر نه رسول و ابلاغ کننده آیات قرآن بلکه راوی آن چیزی است که در خواب می بیند و می شنود.
2-او در عالم رویا شنیده است که از تاویل آیات متشابه قران احدی آگاهی ندارد "و لا یعلم تاویله الا الله " ( سوره ال عمران / ایه 7 )
3- شما به عنوان کسی که ملتزم به تئوری رویاهای رسولانه پیامبر(ص) می باشید چه پاسخی به کسی که تاویل این ایه را مورد پرسش قرار می دهد خواهید داد؟
الف - تایید گزاره قرانی بالا مبنی بر غیر قابل تاویل بودن آیات متشابه = عدول از تئوری جناب دکتر سروش است
ب - انکار گزاره فوق و ادعای اینکه ( لایعلم تاویله الا الله = یعلم تاویله مع الله غیره = تناقض