دقیقا هشت روز از مراسم ازدواجشان می گذشت تقاضا داشت سند اقرار به ابراء (بخشش) مهریه برای تازه عروس تنظیم کنم البته خانم همراه آقا داماد نیامده بود اما مطابق گفته او قرارشان همین بود .
قباله ازدواج شان را تورقی کردم مهریه 314 سکه بهار آزادی . از جوان پرسیدم آیا تصور نمی کنی برای این کار خیلی زود باشد ؟
گفت نه آقا ما قبل از عقد قرارمان را گذاشتیم راستش از دو سال فبل از ازدواج من با این خانم دوست بودم محل کارم منزل پدری شان است همان جا با هم آشنا و بعد بین مان رابطه دوستی برقرار شد 
علت تعیین 314 سکه طلا و حالا قصد خانم برای بخشش آن را پرسیدم 
گفت : پیشنهاد حاج آقا بود عاقد همشهری ماست بعد از اینکه قضیه رابطه قبل از ازدواج همسرم با دوست پسر سابقش را به ایشان گفتم حاج آقا گفت با توجه به این موضوع و عدم بکارت نباید مهریه ای بدهی ! 
اما چون خانم فقط یک هفته قبل از عروسی اقرار به رابطه جنسی با دوست پسر سابقش کرد و از مراسم خواستگاری و بله برون و توافقات گذشته بود به نظرم رسید بهترین کار این است که با همان مقدار مهریه که قرارگذاشته بودیم عقد انجام شود و بعد از آن خانم مهریه اش را ببخشد .
پرسیدم آیا در حال حاضر به صداقت او باور داری ؟ 
بعد از مدتی مکث گفت:آقا بعد از اینکه از قضیه مطلع شدم چند روز او را تحت نظر داشتم به محل کارش می رفتم و از دور مراقبش بودم تا اینکه یک شب وقتی با دوستش از باشگاه بر می گردند دیدم با هم سیگار می کشند 
بخاطر این موضوع و پنهانکاری اش با او صحبت کردم اول انکار می کرد اما وقتی عکسهایی که در حال سیگار کشیدن از او گرفته بودم دید مجبور شد اقرار کند ولی با اینکه قول داد من بعد لب به سیگار نزند با این وجود چند روز بعد یک پاکت سیگار داخل کیفش پیدا کردم 
گفتم لابد عاشقش هستی ؟ چیزی نگفت ... قرار شد دو سه روز بعد وقتی پاسخ استعلام از دفتر ازدواج را گرفت برای امضای سند اقرار به ابراء مهریه همراه خانم در دفترخانه حاضر شوند..