این روزها گاهی حافظه ام یاری نمی کند مدتها بازرس ثابت دارایی در دفترخانه ها بود چند دقیقه طول کشید تا چهره اش را به یاد بیارم.
از آخرین بار که برای بازرسی آمده بود پنج , شش سال می گذشت تردید نداشتم که بازنشسته شده بازرسی های دارایی در دفاتر معمولا یکی دو هفته طول می کشد آدم بسیار منظم و دقیقی بود به اتاق خودم دعوتش کردم .
برخوردش برخلاف سابق که همیشه جدی و خشک بود دوستانه و بی تکلف به نظر می رسید انگار آن نقاب اداری را که تصور می کرد می تواند مانع توقعات و انتظارات دیگران از یک بازرس دارایی باشد از صورتش برداشته بود و حالا می شد چهره آرام و صمیمی او را تشخیص داد.
سی سال خدمت صادقانه و پاک در اداره ای که همه شیاطین جن و انس دست به دست هم میدهند تا پای انسان را بلغزانند کاری ساده ای نیست.
از رئیس بی تجربه و صفر کیلومترش در سال آخر گله داشت که چطور با یک دستور و نامه تند اداری و تهدید آمیز که تنها به قصد ابراز وجود نوشته بود او را از یک روز خدمت بیشتر در کار دولتی بیزارش کرد
او شاد بود اگر چه حقوق و مزایای دوران بازنشستگی قابل مقایسه با زمان اشتغال نیست
گفت برخلاف گذشته فرصت دارم همه دیدنی های شهر را ببینم به مسافرت بروم فیلم تماشا کنم و پیاده روی و ورزش کنم و ...من یک روستا زاده ام اگر شرایط اقتصادی و زندگی در تهران سخت شود به زادگاهم در روستا بر می گردم

موقع خداحافظی شماره موبایلش را داد و گفت دخترم تو تلگرام فعالیت می کند از شهرستان زیتون می اوریم کیفیتش خوبه اگر پسندیدید سفارش بدهید یا با پیک یا خودم برایتان می آورم.