امروز دومین روز کاری بعد از گرانی اخیر بنزین بود خیابان ها به شدت خلوت هستند مدارس در تمام مقاطع تعطیلند قرار شده  موضوع گرانی بنزین در جلسه امروز مجلس مطرح شود اما با توجه به حمایت رهبری از این تصمیم سران سه قوه

اولا : معلوم نیست این طرح به صحن علنی کشیده شود

ثانیا: اگر هم موضوع در مجلس مطرح گردد چه عکس العملی داشته باشد تجربه نشان می دهد در اینگونه موارد مسئله به جایی نخواهد رسید در هر حال باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی خواهد افتاد.

انچه مسلم است این جراحی برای جسم نحیف اقتصاد بیمار کشور ضروری است اما به نظر می رسد کسانی که خود را برای جراحی آماده کردند از یاد برده اند که شرط هرگونه تصمیم گیری در این مورد با اولیای دم واقعی  یعنی مردم است و هر  اقدامی از طرف هر مرجع مقامی که باشد بدون کسب رضایت از ایشان فاقد مشروعیت و ضمان آور است.