خبرگزاری حوزه : کرسی آزاداندیشی «پوشش بانوان طلبه» برگزار می‌شود

عرض کنم باز هم بگین تو حوزه ها کار پژوهشی انجام نمی شه و از کرسی های آزاد اندیشی که این همه گفتن خبری نیست !